Privacy beleid

Privacy

Inleiding

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen of bijvoorbeeld via onze website of email. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden, bijvoorbeeld bij het overnemen van een administratie of van uw werkgever. Van Laar Administraties & Belastingen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Van Laar Administraties & Belastingen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (In het vervolg: wet AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid,
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt,
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens,
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is,
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt,
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Te verwerken persoonsgegevens van klanten:

 • Naam, adres en woonplaats,
 • Geboortedatum en -plaats,
 • Geslacht,
 • Burgerservicenummer,
 • Kopie identiteitsbewijs (indien strikt noodzakelijk met pasfoto)
 • Leeftijd,
 • E-mailadressen,
 • Inhoudelijke informatie ten behoeve van advies, nodig voor de fiscale aangiften (waaronder bankgegevens) en aanverwante zaken zoals onder andere kopieën van ingediende aangiftes, jaarrekeningen en opgelegde aanslagen, burgerlijke staat en gegevens inzake de huishouding, financiële gegevens over inkomen en bezittingen en/of schulden, fiscale informatie over bijvoorbeeld gemaakte kosten en/of giften.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type.

Voor de administratie van ondernemingen geldt een wettelijke bewaarplicht tot zeven jaar na einde boekjaar en voor informatie inzake bedrijfsmatige onroerende zaken een bewaarplicht tot negen jaar na einde boekjaar. Van Laar Administraties & Belastingen bewaard de (persoons)gegevens betreffende uw opdracht tot zeven respectievelijk negen jaar na einde boekjaar zodat wij u van dienst kunnen zijn bij het voldoen aan de wettelijke verplichting. Na afloop van deze termijnen wordt het betreffende jaardossier vernietigd. Voor de WWFT-identificatie (kopie-id.-bewijs) en informatie betreffende een eventuele WWFT-melding geldt een bewaarplicht tot vijf jaar na het einde van de opdracht respectievelijk de melding. Na afloop van deze termijn worden de gegevens vernietigd.

Tot slot kunnen wij uw (persoons)gegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of sub verwerkers zijn, die op basis van uw exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld leveranciers of hostingpartijen van online-software. Daarnaast kunnen dat ook adviseurs zijn wiens advies wij inwinnen in het kader van uw opdracht. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de wet AVG zullen naleven. Uiteraard zullen wij derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en de wet AVG zullen naleven. Dit houdt onder andere in dat deze derden uw persoonsgegevens slecht mogen verwerken voor de hiervoor bedoelde doeleinden.

Van Laar Administraties & Belastingen zal in geen geval uw gegevens verstrekken aan derden voor commerciële doeleinden of goede doelen.

Beveiliging

Van Laar Administraties & Belastingen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verkrijging van gegevens zoals:

 • Wachtwoordbeveiliging op de systemen,
 • Versleutelde verzending van aangiften naar de belastingdienst, hiervoor gebruik wij geen persoonlijke DigiD,
 • Back-up van persoonsgegevens,
 • Website met SSL-certificaat,
 • Periodiek evalueren van de genomen maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Van Laar Administraties & Belasting zal zich altijd inzetten er samen uit te komen, u heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een incident (een zogenoemd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

Wijzigingen

Van Laar Administraties & Belastingen behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Onderaan het document wordt de laatste versie vermeld. Het is te adviseren het privacy beleid regelmatig te raadplegen om te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Vragen

Mocht u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen hebben neemt u dan gerust contact met ons op.

Contactgegevens

Van Laar Administraties & Belastingen
Barbaralaan 111
4834 SJ Breda
E: info@vanlaarbelastingen.nl
T: 076 850 3440

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 11-06-2018.